Vedtægter for BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN 2009

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009.

Foreningens hjemsted er Holeby, Lolland Kommune.

 § 2 Formål

Foreningens formål, er at understøtte initiativer til glæde for borgerne i Holeby by og omegn.

Som opstart overtages forpligtelsen til at forestå og finansiere Julebelysning, samt flagning igennem hovedgaden ved særlige lejligheder.

Foreningen kan stå som forbindelsesled til Lolland Kommune.

Foreningen kan herudover påtage sig opgaver, der er til gavn for borgerne i Holeby, og som kan være med til at øge trivslen i Holeby, og gøre Holeby til en by, der viser, hvad vi vil og kan.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, samt virksomheder i Holeby by og omegn.

§ 4 Kontingent

Der betales kontingent for medlemskab. Kontingentet opkræves hvert år i januar kvartal. Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Årsrapporten opgøres og revideres i overensstemmelse med god regnskabs- og revisionsskik og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Årsrapporten revideres af to af generalforsamlingen udpegede revisorer.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal, og der indkaldes med et varsel på 10 dage, ved bekendtgørelse i lokal ugeavis.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab aflægges af kassereren
  4. Valg i henhold til § 7
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent

7.    Evt.      

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 30 dage efter at 1/3 af medlemmerne, eller bestyrelsen beslutter det. Dagsorden offentliggøres i den lokale ugeavis samtidig med annoncering af indkaldelsen.

Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt stille forslag har ethvert medlem af foreningen, med mindre medlemmet er i kontingentrestance.

Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. 

§ 7 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

– Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formandvælges i lige år og kasserer i ulige år.

– To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og et bestyrelsesmedlem i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Herudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen, således at 1 afgår i lige år og en afgår i ulige år. På samme måde vælges 2 revisorer. 1 revisor-suppleant vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden eller kasserer fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand eller ny kasserer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsens arbejde

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der varetager og har ansvaret for de enkelte aktiviteter som bestyrelsen beslutter at deltage i.

Disse arbejdsgrupper udgør en betydelig og vigtig del af foreningens arbejde og skal være medvirkende til at få så mange engageret i foreningens arbejde som muligt. Arbejdsgrupperne arbejder og fungerer under bestyrelsens ansvar.

 § 9 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foretages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 10 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overdrages til alment velgørende formål i den gamle Holeby Kommune som bestemt af den ophævende generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. juni 2009, med senere ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. maj 2010.

Bestyrelsen