GENERALFORSAMLING AFHOLDT 10. MAJ 2011

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 10. MAJ 2011

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab aflægges af kassereren
  4. Valg i henhold til § 7
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt              

Ad 1:            

Almar Møller blev foreslået og valgt til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Hans Erik Christiansen og Bent Jørgen Lund valgt som stemmetællere. (fremmøde 13 personer inkl. bestyrelsen)

Ad 2:

I sin beretning oplyste Mogens Christiansen bl.a. at der til Sct. Hans blev monteret 3 stk. motionsredskaber i Holeby Parken. Her i maj måned 2011 vil der blive opsat yderligere 2 stk. redskaber, hvorefter der ikke er taget stilling til yderligere udbygning af anlægget.

Traditionen om Sct. Hans fest i Holeby Parken blev genoptaget i 2010 med musik, bål og fyrværkeri. Arrangementet var velbesøgt nok på grund af det gode vejr, idet det antages at 500 personer lagde vejen forbi. Arrangementet gentages i 2011, dog således at fyrværkeriet først afskydes kl. 22.30.

I samarbejde med HIF’s Venner forsøgte vi at afholde en sommerfest. Borgerforeningen stod for de sportslige arrangementer i dagens løb. Størst tilslutning havde fodbold, men arrangementet blev plaget af dårligt vejr og bestyrelsen har besluttet ikke at deltage i lignende arrangement fremover.

Flagalleen var opsat alle dage ved arrangementet Lys over Lolland og vi takker sponsorerne for deres økonomiske opbakning. Også en stor takt til de flittige medhjælpere.

Juletræstændingen blev en succes med borgervæbningen og fakkeltog igennem byen. Selve julebelysningen virkede perfekt efter renoveringen og igen stor tak til de frivillige medhjælpere samt de beboere der leverede strøm stil standerne.

Traditionen vedrørende julefest for børnene blev ligeledes genoptaget til stor glæde for børnene med forældre/bedsteforældre. Tak til vores julemænd – Birthe og Keld – der virkeligt ”sled i det” bl.a. med uddeling af godteposer til børnene sponsoreret af Tips og Lotte og Dagli’ Brugsen.

I februar 2011 forsøgte foreningen at gentage ”vinterfesten” i håb om et deltagerantal på 150 personer. Festen måtte aflyses, idet der alene blev solgt 8 billetter.

For den kommende periode er der som tidligere nævnt planlagt opsætning af 2 stk. motionsredskaber i Holeby Parken samt Sct. Hans bål i Holeby Parken den 23. juni med musik, bål og fyrværkeri. Henrik Høegh har lovet at holde båltalen. Juletræet tændes som sædvanligt ultimo november 2011 ligesom juletræsfesten for børnene bliver afholdt 3. juledag.

Generalforsamlingen roste bestyrelsen samt medhjælpere for det stykke arbejde der var udført i 2010 herunder den nye belysning, opsætning af opslagstavle ved brugsen og opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre i samme spor. Herefter blev formandens beretning godkendt.

Ad 3:

Ole Birkelund forelagde regnskabet for 2010 udvisende et overskud efter nedskrivninger på 28.108,65 kr. samt en egenkapital på 113.535,66 kr. Efter et par spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4:

Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby blev genvalgt som kasserer for 2 år. Frederik Christiansen, Tuekærvej 30, 4960 Holeby blev indvalgt i bestyrelsen for 2 år. Suppleant Ib Larsen, Skolevej 4, 4960 Holeby indtrådte i bestyrelsen, i stedet for Henrik Rysgaard, Jersievej 4, 4960 Holeby, der af personlige årsager ønskede at forlade bestyrelsen.

Keld Andersen, Bøsserupvej 5, 4960 Holeby blev valgt som 1. suppleant for 2 år, mens Bent Hansen valgtes som 2 suppleant for 1 år.

Der var genvalg til revisorerne – Knud Erik Nielsen, Maglemose 33, 4960 Holeby og Knud Pedersen, Ellemosevej 32, 4960 Holeby samt revisorsuppleant Frank Hansen, Ellemosevej 43, 4960 Holeby

Ad 5:

Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6:

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent for 2012, således at personer betaler 100 kr. og virksomheder 1.000 kr., hvilket blev vedtaget.

Ad 7:

Som sædvanligt var der stor talelyst under punktet eventuelt. Hans Erik Christiansen forespurgte om vi havde kontakt til den anden (gamle) Borgerforening, hvilket blev afkræftet af formanden. Såfremt der ønskes indsigt i den anden forening, må tidligere medlemmer tage kontakten. Knud Erik Nielsen foreslog at vi næste år forsøger at få reetableret blomsterkummer på Vestervej/Østervej, hvilket tages til efterretning. Bent Jørgen Lund bragte aften-og  natbelysningen i Holeby på banen, hvilket gav anledning til en del debat. Konklusionen blev at Mogens Christiansen tager kontakt til Lolland Kommune og forsøger at lægge pres på politikerne, men vi må jo nok se i øjnene, at det på grund af besparelser, bliver et sejt træk.

Kl. 20:17 sluttede generalforsamlingen og Mogens Christiansen takkede Almar Møller for god styring af slagets gang samt for fremmødet.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Mogens Christiansen, Maglemose 11, 4960 Holeby tlf. 54606998 mail: mbc@hanet.dk

Kasserer Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby tlf. 54606654 mail; birkelund@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Hansen, Vestervej 15, 4960 Holeby tlf. 54607404, mail: tipsoglottoholeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Frederik Christiansen, Tuekærvej 30, 4960 Holeby tlf. 22864056  mail:

frc@lollands.net

Bestyrelsesmedlem Ib Larsen, Skolevej 4, 4960 Holeby tlf. 54611060

Suppleanter: Keld Andersen (2 år), Bent Hansen (1 år). Revisorer: Knud Pedersen (1 år). Knud Erik Nielsen (1 år) Revisorsuppleant: Frank Hansen (1 år)