GENERALFORSAMLING AFHOLDT 7. MAJ 2013

  • Post author:
  • Post category:Beretning

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 7. MAJ 2013

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab aflægges af kassereren
  4. Valg i henhold til § 7
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt              

Ad 1:            

Almar Møller blev foreslået og valgt til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Henning Eriksen og Preben Friis valgt som stemmetællere.

(fremmøde 10 personer inkl. bestyrelsen)

Ad 2:

I sin beretning oplyste Mogens Christiansen bl.a. at arrangementet Sankt Hans aften igen var en stor succes med god musik og flot fyrværkeri samt en kanon båltale af Kaj S. Bestyrelsen beklager at så få møder op til fællesspisning, men er tilfreds med fremmødet til selve bålet og fyrværkeriet. Den 21. april 2013 deltog foreningen i affaldsindsamling arrangeret med Dansk Naturfredningsforening. Der deltog desværre kun 15 voksne. Der blev i alt samlet 148 kg. affald ind. Tak til de fremmødte – bestyrelsen vil også deltage i arrangementet i 2014 og håber på en større deltagelse. Flagalleen har ikke været opsat så mange gange som sidste år. Dette skyldes at Lys over Lolland ikke afholdtes i Holeby i 2012. Vi afholdte i efteråret et perfekt arrangement i Globen hvor ikke færre en 26 personer der ikke er/var medlemmer deltog.  Juletræstænding og julebal for børnene var som sædvanlig godt besøgt og må åbenbart betragtes som en årlig tilbagevendende succes.

Senest har foreningen i anledning af den politiske debat omkring eventuel lukning af Bøgevænget  på opfordring sponserer 85 trøjer med påtryk – Bevar Bøgevænget/Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009, idet vi mente at dette var lige i tråd med vores formålsparagraf. Pris ca. 6.000 kr.

Medlemsantallet var i 2012 371 personer og 24 virksomheder.

Endelig rettede formanden en tak til alle vore trofaste sponsorer – uden dem kunne vi godt lukke biksen.

Der udspandt sig nu en heftig nærmest politisk debat omkring Bøgevænget hvor alle fremmødte kom med kommentarer.

Dirigenten måtte til sidst bryde ind og standse debatten, hvorefter formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3:

Ole Birkelund forelagde regnskabet for 2012 udvisende et overskud på 23.913,19 kr. samt en egenkapital på 177.150,44 kr.

Et enkelt spørgsmål vedrørende foreningens forsikringsforhold blev besvaret, hvorefter regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 4:

Ole Birkelund blev uden modkandidater genvalgt. Frederik Christiansen havde meddelt at han ikke ønskede at forsætte som bestyrelsesmedlem. I stedet blev Mogens Nielsen valgt til bestyrelsen. Bent Hansen blev genvalgt som suppleant. Der var genvalg til revisor Knud Pedersen og revisorsuppleant Frank Hansen.

Ad 5:

Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2014, således at personer betaler 100 kr. og virksomheder 1.000 kr., hvilket blev vedtaget.

Ad 7:

Under punktet blev bl.a. følgende emner berørt/diskuteret: Hans Erik Christiansen har på sin sommerhusgrund et grantræ som han gerne vil donerer til foreningen. HEC foreslår i øvrigt at foreningen tager initiativ til et borgermøde i hallen hvor de lokale byrådsmedlemmer tilsiges. Henrik Eriksen synes ikke at foreningen er særlig synlig. Opfordrer til bedre information af foreningen arrangementer. Formanden oplyste at foreningens telte/flag kan lejes for henholdsvis 1.000 kr./ikke medlemmer 1.500 kr. og 1.500 kr./ikke medlemmer 2.000 kr. Flag koster 25 kr./ikke medlemmer 50 kr. pr. stk.

Kl. 20:20 sluttede generalforsamlingen og Mogens Christiansen takkede Almar Møller for sin indsats  samt de fremmødte for deltagelse i generalforsamlingen.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Mogens Christiansen, Maglemose 11, 4960 Holeby, tlf 54606998 mail: mbc@lollands.net

Kasserer Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby tlf 54606654 mail; birkelund@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Hansen, Krøngevej 29, 4930 Maribo tlf 54609025, mail: tipsoglottoholeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen, Magasinvej 5, 4960 Holeby tlf 41839908  mail: mn@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Keld Andersen, Bøsserupvej 5, 4960 Holeby tlf 21767796 mail: kupenakke@andersen.tdcadsl.dk

Suppleanter: Hans Albrektsen (1 år), Bent Hansen (2 år).

Revisorer: Knud Pedersen (1 år). Knud Erik Nielsen (2 år) Revisorsuppleant: Frank Hansen (1 år)