GENERALFORSAMLING AFHOLDT 8. MAJ 2012

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 8. MAJ 2012

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab aflægges af kassereren
  4. Valg i henhold til § 7
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt              

Ad 1:            

Almar Møller blev foreslået og valgt til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Finn Simonsen og Henning Eriksen valgt som stemmetællere. (fremmøde 17 personer inkl. bestyrelsen)

Ad 2:

I sin beretning oplyste Mogens Christiansen bl.a. at der i 2011 er anskaffet 2 yderligere motionsredskaber til Holeby Parken. Sct. Hans aften blev igen en succes med ca. 500 fremmødte, bål – der dog kiksede en smugle, fyrværkeri og musik. Flag alleen var igen i år opstillet under Lys over Lolland, for hvilket vi fik stor ros. Juleudsmykningen er blevet udvidet, således at der nu er lys på begge sider af torvet ved brugsen. Tak til de frivillige medhjælpere ved opsætning og nedtagning af lysstandere m.v. I julefesten for børn deltog 80 børn + forældre/bedsteforældre. Tak til Tips og Lotte for godteposer samt til OH Tæpper og SparLolland for gave/præmier (alle fik en gave med hjem). Den 22. april 2012 deltog foreningen i affaldsindsamling arrangeret med Dansk Naturfredningsforening. 24 voksne og 5 børn mødte op og der blev i alt 202 kg. affald ind. Flot resultat og tak til de fremmødte. Der er i år anskaffet 20 nye flagstænger med flag, der er kommet nye dæksler på flaghullerne og endelig har foreningen anskaffet et partytelt. Enkelte har henvendt sig vedrørende kontingentet og foreslået at man går over til at opkræve pr. ejendom. Foreningen har tilbagevist dette med henvisning til at det ikke kan være rigtigt at en familie på f.eks. 5 medlemmer skal betale det samme som en enlig pensionist. Medlemsantallet var i 2011 371 personer og 24 virksomheder.

Efter en smugle debat af kontingentopkrævningen blev formandens beretning taget til følge.

Ad 3:

Ole Birkelund forelagde regnskabet for 2011 udvisende et overskud på 39.701,59 kr. samt en egenkapital på 153.237,25 kr.

Regnskabet blev uden debat taget til følge

Ad 4:

Mogens Christiansen, Ellen Hansen og Keld Andersen blev uden modkandidater genvalgt. Som ny suppleant blev Hans Albrechtsen valgt. Der var genvalg til revisor Knud Erik Nielsen og revisorsuppleant Frank Hansen.

Ad 5:

Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2013, således at personer betaler 100 kr. og virksomheder 1.000 kr., hvilket blev vedtaget.

Ad 7:

Under punktet blev forholdet til den gamle borgerforening på ny diskuteret. Debatten endte med at man ”lader dette ligge”.  Bestyrelsen havde overvejet et arrangement i Globen, men blev overhalet inden om af Martin Skibssted. Almar Møller oplyste at man vil forsøget at få åbnet Globen for turister. Finn Simonsen opfordrede bestyrelsen til at indhente medlemmernes mailadresser for hurtig og hyppigere information og endelig blev bestyrelsen opfordret om at afholde et arrangement om tiderne i det gamle Holeby. F.eks. kunne medlemmerne medbringe gamle billeder fra byen og måske kunne men få fat i en person der er godt inde i sagerne, således at denne kunne holde et foredrag.

Kl. 19:55 sluttede generalforsamlingen og Mogens Christiansen takkede Almar Møller for god styring af slagets gang samt for fremmødet.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Mogens Christiansen, Maglemose 11, 4960 Holeby, tlf. 54606998 mail: mbc@hanet.dk

Kasserer Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby tlf. 54606654 mail; birkelund@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Hansen, Vestervej 15, 4960 Holeby tlf. 54607404, mail: tipsoglottoholeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Frederik Christiansen, Tuekærvej 30, 4960 Holeby tlf. 22864056  mail:

frc@lollands.net

Bestyrelsesmedlem Keld Andersen, Bøsserupvej 5, 4960 Holeby tlf. 21767796 mail: kupenakke@andersen.tdcadsl.dk

Suppleanter: Hans Albrektsen (2 år), Bent Hansen (1 år).

Revisorer: Knud Pedersen (1 år). Knud Erik Nielsen (2 år) Revisorsuppleant: Frank Hansen (1 år)