Generalforsamling d. 11.5.2010

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 11.5.2010


Formandens beretning

Vi havde tirsdag d.16. juni 2009 en stiftende generalforsamling, hvor Mogens Mygind bød velkommen til de 40 fremmødte. Herved blev Borgerforeningen for Holeby og omegn af 2009

Stiftet.

Bestyrelsen blev sammensat således.

Formand:                            Mogens Mygind

Kasserer:                             Ole Birkelund

Sekretær:                            Karina Christiansen

Menige medlemmer:          Mogens Christiansen og Anders Hansen.

Revisorer:                           Knud Pedersen og Knud Erik Nielsen

Revisorsupplant:                Frank Hansen

Bestyrelsen startede herefter med at dele sig op i nogle områder til indsamling af medlemmer, det viste sig at mange var meget positive og det gik rigtig godt, vi kontaktede også de firmaer der var i området og her var også stor opbakning. Så er det jo sjovt at gøre noget for området.

Jeg mener det blev til at 375 pers. og 22 firmaer betalte til Borgerforeningen.

Den 25. juni 2009 afholdt vi første bestyrelsesmøde. Og i alt har vi holdt 9 møder.

Vi fik overdraget flag alleen fra HIF mod betaling af de udgifter de havde haft på genetablering. Vi var også så heldige at Preben Friis og Erling Nielsen ville forsætte med vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af denne.

De penge som blev indsamlet ved juleudsmykningsfesten, blev også overført til Borgerforeningen.

Men det var stadig Initiativgruppen der stod for etablering af juleudsmykning. 

Det blev vedtaget at vi skulle have et LOGO. Og det blev til at det skulle være som det smykke vi fik sponseret at Dorthe fra Kelø.

Vi talte meget om hvad mere vi kunne gøre for området og hvad vi havde råd til. Vi ville gerne.

Holde en fest for medlemmerne den 26. feb. 2010.

Vi vil gerne holde Sankt Hans i Holeby Parken igen

Vi vil gerne have nogle Motionsredskaber op i Holeby Parken til gavn for borgerne.

Den 21. og 22. nov. havde vi en stand ved årets julemarked i Holeby Hallen, for at vise at vi var til, hvis der var nogle der ikke havde fået meldt sig ind. Det blev til ca.  20 nye medlemmer og et enkelt firma.

28. nov. var dagen, hvor juletræet skulle tændes. Det var med fakkeltog og musik i hovedgaden, og her var der også god opbakning fra borgerne. Juletræet blev tændt af Anders Hansen og herefter blev juleudsmykningen overdraget til Borgerforeningen, og bagefter var der gløgg, æbleskiver, risengrød, slikposer til børnene og musik. Kl. 18:00 var der et kanon fyrværkeri. 

Den. 26. feb. holdt vi fest i Hallen hvor man selv kunne medbringe sin menu eller købe en platte hos Jacob´s Grill.

Kl.18:00 startede et orkester der hedder Rubbis, bestående at 2 spillemænd og en sangerinde.

Kl.21:00 var der underholdning med Almar Møller, Inge Bille, Hanne Larsen og Carsten Hansen.

               Der var også et indslag med Kjeldgård- pigerne på violin.

              Og der var lys, røg og lyd leveret af Christian og Flemming.

Kl. 22:00 spillede New Generation op til dans.

Det var en rigtig god aften, som jeg også har hørt fra nogle af de 120 person der var med.

Men der var desværre 100 personer for lidt.

Vi har herefter besluttet at gentage det i 2011  da man syntes at det var en succes.

 Og så håber vi på at flere der vil deltage.

I ÅR 2010 HAR VI BESLUTTET

Vi vil lave Sankt Hans bål i Holeby Parken igen, som vi har haft det før, men i år vel det være muligt at medbringe madkurv og man kan købe øl og vand i Parken. Der vil være harmonika musik, bål og fyrværkeri, men da vores fyrværker har fået opgaven med fyrværkeri i Maribo har han meldt fra. Men der er 2 mand der skal til eksamen den 17. maj, og hvis de består skulle det ikke være noget problem i at få en anden, så det håber vi at de gør.

Vi vil købe 3 motionsredskaber til opstilling i Holeby Parken, som vi indvier samme aften.

Vi vil i år gerne medvirke i en sommerfest d. 14. aug. Her har vi påtaget os at stå for nogle aktiviteter på plænen ved Hallen. Det vil være fra kl.10:00 til kl.17:00 og her efter holder Vennerne fest fra kl.18:00.

Vi har i år købt nye lyskæder og lystæpper 230V til vores standere som giver noget lys der kan ses, men vi bliver nødt til at købe el ved de borgere der bor ud for standerne. Kæderne bruger for 42 kr. når de er tændt i 28 døgn. Vi har fået ja fra ca. 50%, men vi skal ud igen, fordi der var nogle der ikke var hjemme,  og der er nogle steder hvor det ikke er muligt at få strøm, fordi der ikke er nogen bolig. Men vi håber at alle vil tage godt imod os.

Vi har fået tilladelse fra kommunen til at lægge flex slanger ned i fortovet, som vi kan trække kabler i.

Vi skal lægge flex slanger i fortovet og binde lyskæder på standere. Så skulle der være nogle der har lyst til at give en hånd med, kan de melde sig til mig. (vi vil være meget taknemlige for din hjælp).

  Generalforsamling d. 11.5.2010


BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 11. MAJ 2010

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab aflægges af kassereren
  4. Drøftelse og beslutning om foreningens aktiviteter
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg:

Formand for 2 år

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 og 2 år

1 revisor suppleant

  1. Eventuelt               

Ad 1:            

Almar Møller blev foreslået og valgt til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Michael Eriksen og Frank Hansen valgt som stemmetællere.

Ad 2:

I sin beretning kom Mogens Christiansen bl.a. ind på hvorledes foreningen var blevet stiftet, herunder hvilke formål der lå til grund for stiftelsen. Det er i 2009 lykkedes foreningen at ”hverve” 375 personlige medlemmer samt 22 firmaer. Flag alleen blev overtaget fra Holeby Idrætsforening, ligesom initiativgruppen for julebelysning i Holeby overdrog ”forretningen” ved et storslået arrangement til borgerforeningen den 28. november 2009. Vi deltog i det årlige Julemarked med en vis succes, idet vi ved denne lejlighed fik ca. 20 nye medlemmer. Den 26. februar 2010 afholdte foreningen fest i HolebyHallen. Der var god underholdning og alle havde en god aften. Desværre var der kun ca. 120 deltagere, hvilket var ca. 100 for lidt for at det økonomisk kunne hænge sammen.

For den kommende periode er der planlagt Sct. Hans bål i Holeby Parken den 23. juni med musik, bål og forhåbentligt fyrværkeri. Fyrværkeren skal lige bestå sin eksamen medio maj. Samtidig håber bestyrelsen at kunne præsentere og indvie 3 motionsredskaber alle placeret til fri afbenyttelse i Holeby Parken. Det er meningen at supplere redskaberne i 2011 og 2012. Vi skal ligeledes stå for motionelle i forbindelse med Sommerfesten, der afholdes lørdag den 14. august 2010. Ultimo november skal julebelysningen op igen med ny kæder, således at det skulle være muligt at se, at der er tændt for lyset. Endelig håber bestyrelsen at kunne gentage festen i februar 2011 og håber i den forbindelse på et bedre fremmøde.

Efter et par enkelte uddybende spørgsmål tog generalforsamlingen formandens beretning til efterretning.

Ad 3:

Ole Birkelund forelagde regnskabet for 2009. Kontingent indtægter har udgjort 57.000 kr., men alligevel komme foreningen ud med et underskud på godt 94.000 kr., på grund af indkøb af ”juleudsmykning”. Egenkapital pr. 31. december 2009 andrager 85.427,01 kr.

Efter et par spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4:

Almar Møller opfordrede bestyrelsen til at være oppe på mærkerne i forbindelse med Lys over Lolland, der afholdes i Holeby i perioden 27. august til 5. september 2010. Her er muligheden for at markere eksistensen af borgerforeningen..

Ad 5:

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af vedtægterne. Almar Møller gennemgik paragrafferne 1 for 1 og da der i det store hele kun er tale om redaktionelle ændringer blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget.

Ad 6:

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent for 2011, således at personer betaler 100 kr. og virksomheder 1.000 kr., hvilket blev vedtaget.

Ad 7:

Mogens Christiansen blev valgt som formand for 2 år.

Henrik Rysgaard blev valgt for 2 år.

Ellen Hansen blev valgt for 2 år.

Ib Larsen blev valgt som suppleant for1 år.

Bent Hansen blev valgt som suppleant for 2 år.

Knud Erik Nielsen blev valgt som revisor for 2 år

Frank Hansen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

Ad 8:

Der blev forespurgt til, hvorledes bestyrelsen havde tænkt sig af ”forny” julebelysningen. Formanden svarede, at der er indkøbt nye kæder og net og det er meningen at købe strøm hos de enkelte grundejere. Her har allerede ca. 1/3 positivt sagt ja. Kaj S. opfordrede bestyrelsen til at tænde julebelysningen lørdag den 27. november 2010, idet julemarked 2010 løber af staben denne dag.

Der blev forespurgt til, om bestyrelsen havde kontakt til den gamle borgerforening. Formanden kunne oplyse, at det ikke p.t. var tilfældet.

Kl. 20:05 sluttede generalforsamlingen og Mogens Christiansen takkede Almar Møller for god styring af slagets gang samt for fremmødet.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Mogens Christiansen, Maglemose 11, 4960 Holeby tlf. 54606998 mail: mbc@hanet.dk

Kasserer Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby tlf. 54606654 mail; birkelund@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Hansen, Vestervej 15, 4960 Holey tlf.54607404, mail: tipsoglottoholeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Anders Hansen, Sønderhøj 30, 4960 Holeby tlf. 54607706 mail:

anders@euro-workers.dk

Bestyrelsesmedlem Henrik Rysgaard, Magasinvej 19, 4960 Holeby tlf. 20689511,

mail: hery@lolland.dk

Suppleanter: Ib Larsen(1 år), Bent Hansen (2 år). Revisorer: Knud Pedersen (1 år). Knud Erik Nielsen (2 år) Revisorsuppleant: Frank Hansen (1 år)