GENERALFORSMALING AFHOLDT 12. APRIL 2018

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   12. APRIL 2018

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2017
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 15 personer inkl. bestyrelsen

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. Den årlige affaldsindsamling fandt sted den 2. april 2017 – der deltog 13 personer hvilket var ca. ½ delen i forhold til året før. Dette skyldtes bl.a. at der i Holeby og omegn var en del andre arrangementer. Der blev indsamlet små 300 kg. Affald. Dagli’ Brugsen sponserede som sædvanligt forplejning til deltagerne.
 2. Som sædvanligt forløb arrangement i forbindelse med Sankt Hans Aften perfekt med fin opbakning fra medlemmer/borgere – Vi havde igen lejet Fuglseteltet på 190 m2 – Bursø Skrot havde sponseret bålet. Just Two underholdte og gjorde det så godt at vi har engageret igen til i år. Lone Skou – årets borger – underholdte os med et flot tidshow og heksens historie flettet ind i en flot ”Sct. Hanstale”.
 3. Den 14.9.2017 afholdte vi en ekstraordinær generalforsamling, idet det ikke var muligt på den ordinære generalforsamling at få valgt suppleanter til bestyrelsen. Finn Simonsen og Bjarne Ørum blev valgt til de ledige poster.
 4. Den 27.10.2017 var vi på virksomhedsbesøg hos Femern Bælt, hvilket var meget interessant – der deltog 34 personer.
 5. Den 30.10.2017 afholdte vi møde med vores (og nye) medhjælpere, hvilket betød dels nye medhjælpere samt præcisering af vores arbejdsopgaver.
 6. Juleudsmykning med Sakskøbing Tambourkorps i spidsen forløb fint, flot indsats fra Papiluk og årets borger – Preben Friis tændte juletræet. Som sædvanligt sponserede Dagli’Brugsen gløgg, æbleskiver og slik til børnene. Suppe var sponseret af Cocotten. Dejligt at vi har fået flere medhjælpere.
 7. Niels Plys var engageret til juletræsfesten 3. juledag hvor han underholdte de fremmødte i 2 timer. 66 børn deltog sammen med forældre/bedsteforældre så vi var ca. 200 personer. Godteposer var som altid sponseret af Dagli’Brugsen.
 8. Flagalleen har været oppe i forbindelse med konfirmationer og HIF jubilæum, sponsoreret af henholdsvis Lollands Bank, Dagli’ Brugsen og os selv. I forbindelse med Brugsens markedsdage har der været sat 8-10 flag op ligesom Brugsen har lejet vores ”lille” telt,
 9. Slutteligt omtalte Mogens de møder han har deltaget i omkring et eventuelt borgerhus i Holeby (gamle skole) samt oprettelse af Holebys nye blad – Pelikanen –  hvilke initiativer man kun rose. Mogens rettede ligeledes en tak til alle der har hjulpet til med de forskellige arrangementer.

Efter et par spørgsmål blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2017 udvisende et underskudskud på 6.725,68 kr. og en egenkapital på 182.925,73 kr. heraf kontant bankindestående på 17.890,08 kr.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 4:

Valg til bestyrelse

Genvalg til bestyrelsen – Mogens Christiansen og Tom Rasmussen.

Knud Erik Nielsen havde meddelt, at han ikke ønskede at forsætte, hvorfor Benny Kastrup. Sønderhøj 2, i stedet valgt til bestyrelsen.

Suppleant til bestyrelsen – Bjarne Ørum Andersen blev ligeledes genvalgt.

Genvalg af revisor – Keld Andersen.

Revisor suppleant – Mogens Rasmussen, Maglemose 40, blev valgt.

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt blev bl.a. manglende kommunal vedligeholdelse og vedligeholdelse af vores motionsredskaber drøftet.

Kl. 19:55 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund