GENERALFORSMALING AFHOLDT 14. SEPTEMBER 2017

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT 14. SEPTEMBER 2017 – FREMMØDE 31 PERSONER INCL. BESTYRELSEN

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af suppleanter
  3. Foreningens fremtid herunder en eventuel nedlæggelse af foreningen.
  4. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg som dirigent. Hun gennemgik dagsordnen og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

Formanden bad herefter om ordet og orienterede de fremmødte om foreningens og bestyrelsens situation især omkring det ringe fremmøde på foreningens ordinære generalforsamling i april 2017 hvor det ikke lykkedes at få valgt suppelanter – foreningens vedtægter er derfor ikke opfyldt samt om den mandskabsmangel der har hersket omkring foreningens arrangementer, hvor det er en lille kerne der har trukket læsset. Dog kunne formanden oplyse, at efter indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling har han modtaget tilsagn om hjælp fra ca. 12 – 15 personer. Bestyrelsens mål er, at man som på flagalleområdet, har 1 til 2 ansvarlige der forestår de enkelte arrangementer. Dette skal ikke forstås således at bestyrelsen ikke ønsker at medvirke, men det ville være rart om det var muligt at sige fra af og til.

Ad 2:

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen om der var nogen der kunne tænke sig at være suppleanter i foreningen – der meldte sig 2 kandidater, der naturligvis blev valgt

  1. Bjarne Ørum Andersen, Maglemose 28 valgt for 1 år og aftræder således ved udgangen af 2017.
  2. Finn Simonsen, Nødebjerg 21 valgt for 2 år og aftræder således ved udgangen af 2018.

Ad 3:

Dirigenten fastslog herefter at foreningens vedtægter nu er opfyldt og at man herefter kunne ”overføre” punktet – foreningens fremtid – til punkt 4.

Ad 4:

Der var herefter livlig debat omkring foreningens fremtid hvor mange emner blev diskuteret, f.eks.:

Er medhjælpere bundet af opgaven ? og hvordan ”lære”  man opgaverne ?.  Nej det er altid frivilligt og man kan sige nej. De praktiske løsninger kommer/lære man hen ad vejen.

Kan hjemmesiden ikke bruges mere konstruktivt? – den virker uprofessionel. Formanden redegjorde om de tiltag der har været omkring hjemmesiden. Denne har været ”varetaget” af forskellige virksomheder men nu varetages den af formanden selv, der ikke er nogen nørd inden for EDB. Dorte Hansen, Sønderhøj og Finn Simonsen Nødebjerg meldte sig herefter på bane som hjemmeside ansvarlige – det er bl.a. meningen at medlemsfortegnelsen skal indeholde mailadresser der kan lette kommunikationen imellem bestyrelsen og medlemmerne, ligesom medhjælpere kan varsles i god tid.

Vil det være muligt at sammenslå de 2 borgerforeningen med den nye forening der skal forestå drift og ansvar af gymnastiksal og inspektørbolig ? Nu er det således at denne nye forening endnu ikke er stiftet, men det er jo noget man kan have i baghovedet. Måske kan der stiftes en form for paraply forening.

Hvordan får vi fat i de yngre generationer? Ja det er et rigtigt godt spørgsmål, idet vi jo kan se at de benytter sig af foreningens arrangementer såsom Sct. Hans Bål, Juletræstænding og Juletræ i hallen for (især) børn – det er noget bestyrelsen må have for øje – bl.a. er der rigtig mange af disse generationer der end ikke er medlem af foreningen.

Der var kritik af Lolland Kommunes ”behandling” af Holeby. F.eks. hvorfor virker Pelikanen ikke – var det muligt at De Arbejdende Værksted så på sagen ? Hvad med blomsterkummer fra og med 2018 ? Manglende snerydning ? osv. Alle punkter der alle er relevante, men også punkter som bestyrelsen (formanden) har været i dialog med kommunen om. Men det må konstateres at kommunen satser på 2 byer nemlig Maribo og Nakskov.

Det blev ligeledes fremført at vi jo også selv kan gøre noget bl.a. ved at holde fortov o.l. fri for ukrudt m.v. Måske skulle man forære tilflyttere (især lejere) en kost og en skovl.

Fra bestyrelsens side blev der udtrykt glæde for det store fremmøde samt rigtig mange gode forslag men det blev også påpeget at det i mange tilfælde er en ulige kamp der skal kæmpes. Alle forslag gør at bestyrelsen har fået noget at arbejde med.

Formanden afrundede med at gennemgå årets resterende opgaver – virksomhedsbesøg – vil kontakte Femern Bælt – opsætning af julelys og juletræ samt juletræ for børn. Vi mangler et stort og et lidt mindre juletræ så hvis nogen vil af med et træ – så kontakt foreningen der vederlagsfrit forestår fælning.

Kl. 19:50 afsluttede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund