GENERALFORSMALING AFHOLDT 19. APRIL 2016

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT 19. APRIL 2016

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2015
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Frederik Christiansen blev foreslået og valg til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 13 personer inkl. bestyrelsen

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. som sædvanligt forløb arrangement i forbindelse med Sank Hans Aften -perfekt med fin opbakning fra medlemmer/borgere – vi havde lejet et telt på 190 m2 – ny fyrværker gjorde hvad han kunne, men det er svært at konkurrer med de lyse nætter – fin båltale fra Karen Rommes side.
 2. flagalleen har været opsat 1 gange i forbindelse med konfirmation ligesom flag vores telte især har været udlejet til Dagli’Brugsen. Der indkøbt 10 nye stænger med flag, hvorefter alleen på det nærmeste er udskiftet.
 3. vi var på virksomhedsbesøg hos Vikima – meget interessant – der deltog 53 personer
 4. juleudsmykning med Sakskøbing Tambourkorps forløb fint, flot indsats fra Papiluk og Ridecentret og årets borger – Lillian Nielsen (vennerne) tændte det flotte træ, der var sponseret af DanRevision. Som sædvanligt sponserede Dagli’Brugsen gløgg, æbleskiver og slik til børnene.
 5. Niels Plys var engageret til juletræsfesten 3. juledag hvor han egenhændigt underholdte de fremmødte i 2 timer. Ubetinget succes. 62 børn deltog sammen med forældre/bedsteforændre. Træet var i år i orden – godteposer var som altid sponseret af Dagli’Brugsen
 6. Det er ny lykkedes foreningen at formå Lolland Kommune til at færdiggøre arbejdes efter nedrivning af ejendommen på hjørnet af Højbygårdvej/Vestervej. Det holdt hårdt med resultatet se ud til at blive tilfredsstillende.
 7. Endvidere omtalte Mogens den nyligt afholdte ”saml affald ind” hvor der var et flot fremmøde
 8. Slutteligt rettede Mogens en tak til alle der har hjulpet til med de forskellige arrangementer.

Efter et par uddybende spørgsmål blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2015 udvisende et underskud på 539,83 kr. og en egenkapital på 179.822,66 kr. heraf kontant bankindestående på 14.687,76 kr.

Efter et par uddybende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4:

Valg til bestyrelse

Genvalg til bestyrelsen – Mogens Christiansen og Knud Erik Nielsen

Nyt bestyrelsesmedlem – Tom Rasmussen

Genvalg af suppleant til bestyrelsen – Preben Friis

Ny revisor – Keld Andersen

Genvalg af revisorsuppleant – Frederik Christiansen

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt blev bl.a. renholdelse af byen berørt. Der fremkom forslag til eventuelle foredragsholdere samt det evige tilbagevende spørgsmål om foreningens holdning til den gamle borgerforening.

Kl. 20:05 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Frederik Christiansen

Referent.

Ole Birkelund