GENERALFORSMALING AFHOLDT 20. MAJ 2014

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT 20. MAJ 2014

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2013
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Frederik Christiansen blev foreslået og valg til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter blev Preben Friis og Hans Erik Christiansen valgt som stemmetællere

Fremmøde 14 personer inkl. bestyrelsen

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. vellykket arrangement i forbindelse med Sank Hans Aften
 2. flagalleen herunder teltudlejning
 3. en hård kamp med Lolland Kommune angående pasning af de grønne områder
 4. et perfekt arrangement i forbindelse med virksomhedsbesøg på Skovnæs Kartofler
 5. juleudsmykning med et meget flot optog igennem byen flot anført af Lone Schou med nisser, afsluttet med at årets borger (Mogens Christiansen) tændte juletræet der var doneret af Jørgen Kjær og efterfølgende traktement doneret af Dagli’Brugsen
 6. et perfekt arrangement 3. juledag især for børn underholdt af Alice med nisser og musik, hvor det flotte træ var doneret af Hans Erik Christiansen.
 7. Endvidere omtalte Mogens den nyligt afholdte ”saml affald ind” hvor der var et flot fremmøde.
 8. Slutteligt rettede Mogens en tak til alle der har hjulpet til med de forskellige arrangementer.

Efter et par uddybende spørgsmål blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2013 udvisende et underskud på 2.379,37 kr. og en egenkapital på 174.771,07 kr. heraf kontant bankindestående på 8.871,07 kr.

Efter et par uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt enstemmigt.

Ad 4:

Det var meget vanskeligt at få valgt en ny bestyrelse bl.a. på grund af det meget begrænsede fremmøde og måske et manglende arrangement fra den afgående bestyrelsesside.

Det lykkedes dog af få valgt følgende:

Genvalg til bestyrelsen: Mogens Christiansen og Keld Andersen

Nyvalg til bestyrelsen: Knud Erik Nielsen

Ny suppleant til bestyrelsen: Preben Friis

Ny revisor til bestyrelsen Ellen Hansen

Genvalg til revisorsuppleant Frank Hansen

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt overrakte Mogens vingave til Ellen som tak for hendes indsats.

Herefter var der lidt debat om ansøgning af midler fra fonde f.eks. fra LAG.

Ligeledes diskuterede man mulighed for anskaffelse af hjertestarter til Bøgevænget (og byen i særdeleshed)

Og til sidst lidt ”småting”.

Kl. 20:07 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således


Formand Mogens Christiansen, Maglemose 11, 4960 Holeby, tlf 54606998 mail: mbc@lollands.net

Kasserer Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby tlf 54606654 mail; birkelund@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Keld Andersen, Bøsserupvej 5, 4960 Holeby tlf 21767796 mail: kupenakke@andersen.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem Hans Albrektsen, Rennebæksvej 3, 4960 Holeby tlf 51743579 ?

Bestyrelsesmedlem Knud Erik Nielsen, Maglemose 33, 4960 Holeby tlf 54606561

Suppleanter: Preben Friis (2 år), Bent Hansen (1 år).

Revisorer: Knud Pedersen (1 år). Ellen Hansen 2 år) Revisorsuppleant: Frank Hansen (1 år)