GENERALFORSMALING AFHOLDT 29. JUNI 2021

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   29. JUNI 2021

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 14 personer inkl. bestyrelsen. Samlet medlemsantal 2020: 308 personer og 21 virksomheder.

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. Ingen problemer med at få bålet til at brænde Sct. Hans Aften 2020, da arrangementet beklageligvis blev aflyst.
 2. Der har i 2020 været afholdt 4 bestyrelsesmøder + det løse på lageret.
 3. Henrik Andreasen der som årets borger skulle have holdt talen Sct. Hans Aften valgte i stede at bruge de sociale medier. Tak til Henrik.
 4. Vi har plantet påskeliljer ved indfaldsvejene samt ved borde/bænkesæt på ”købmandsgrunden”
 5. Cikanerne på Vestervej/Østervej er endelig blevet færdige så nu mangler vi kun ny asfalt samt markering af cykelstier.
 6. Vand på Pelikanen er endelig blevet genetableret.
 7. Der er sat nye bænke op på torvet ved Pelikanen samt ved Medborgerhuset og ved søen ved Sønderhøj.
 8. Næsten alle affaldskurve (f.eks. ved busstop o.l.) er blevet fjernet. Vi har bl.a. på baggrund af de mængder vi årligt indsamler (30 personer samlede ca. 300 kg. i 2021) gjort indsigelse, men uden resultat – har blot fået af vide at det virker godt andre steder i Lolland Kommune. Har forsøgt at få stillet et antal affaldskurve som vi så selv kunne passe til rådighed, dog uden resultat.
 9. Flagalleen har været oppe i forbindelse med konfirmationer sponsoreret af henholdsvis Lollands Bank og Dagli’ Brugsen. SB Service og Værkstedet har ligeledes sponseret flagalleen i anledning af Mors og Fars dag.
 10. Græsslåning i Holeby Parken har igen i år givet problemer – vi håber nu at aftalen fungerer. Juleudsmykningen var som sædvanlig flot. Opsætning    og nedtagning forløber perfekt – tak til alle vore medhjælpere. Desværre måtte vi aflyse juletræsarrangementet i Hallen 3. juledag.
 11. Til slut omtalte Mogens et projekt der er iværksat om at lave en film (+omtale) af Holeby og Omegn. Filmen bliver optaget af et professionelt team og finansieres af virksomheder mv.

Formandens beretning blev uden opklarende spørgsmål taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2020 udvisende et overskud på 12.972,92 kr. og en egenkapital på 199.179,81 kr. heraf kontant bankindestående på 33.918,76 kr.

Regnskabet blev taget til efterretning uden opklarende spørgsmål.

Ad 4:

Valg til bestyrelsen – Ole Birkelund blev genvalgt.

Valg bestyrelsen – Tom Christensen, Maglemose 16, blev nyvalgt til bestyrelsen idet Preben Friis ikke ønskede genvalg. Preben vil dog fremover og ”passe” flagalleen.

Valg af bestyrelsessuppleant – Finn Simonsen blev genvalgt.

Valg af revisor – Ellen Hansen blev genvalgt.

Revisor suppleant – Mogens Rasmussen blev genvalgt.

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Eneste punkt under eventuelt var en opfordring til bestyrelsen om at foranledige f.eks. i samarbejde med spejderne at der Sct. Hans Aften bliver et bål for børn f.eks. så de på tidligt tidspunkt (f.eks. kl. 19:30) kan bage snobrød. Bestyrelsen der synes at det er et godt forslag vil tage kontakt til spejderne for en aftale.

Kl. 19:32 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund