GENERALFORSMALING AFHOLDT 30. JUNI 2020

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   30. JUNI 2020

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2017
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 13 personer inkl. bestyrelsen. Samlet medlemsantal 2019 323 personer og 22 virksomheder.

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. Den 23. maj 2019 var vi på besøg hos faldskærmsklubben. Ud over gode informationer om hvad de nu går og laver fik vi et dejligt traktement sponseret af Dagli’ Brugsen, ligesom Tim havde bagt Hovmesterkage a la ØK. 60 personer deltog i arrangementet der var en stor succes.
 2. Sct. Hans aften forløb godt, dog var der problemer med at få bålet til at brænde. Der var pænt fremmøde og musikken klarede Just Two. Arne Olesen holdt båltalen.
 3. Den årlige affaldsindsamling er udskudt til september måned 2020 på grund af Corona.
 4. Året igennem har Mogens haft kontakt til Park og Vej idet vi ikke er helt tilfredse med den behandling Holeby får. Her nævnte Mogens bl.a. manglende vand på Pelikanen på torvet, manglende græsslåning, manglende blomsterkrukker, manglende opretning af fortov på Maglemoseudstykningen o.s.v.
 5. Opsætning og nedtagning af standere mv i forbindelse med julen blev igen ordnet på rekordtid, hvilket skyldes at vores ihærdige hjælper korps. Jørgen Kjær-Pedersen sponserede juletræet til torvet. Efter nedtagning var der ølsmagning sponseret af Bent Pawlik og Dagli’ Brugsen. Stor tak til Bent og Poul samt til alle vores hjælpere der i årets løb har givet en hånd med til arrangementerne.
 6. Juleoptoget med Sakskøbing Tambourkorps i spidsen forløb fint – årets borger – Henrik Andreasen tændte juletræet. Som sædvanligt sponserede Dagli’ Brugsen gløgg, æbleskiver og saft til børnene. Suppe var sponseret af Cocotten.
 7. Niels Plys var engageret til juletræsfesten 3. juledag hvor han underholdt de fremmødte i 2 timer. 68 børn deltog sammen med forældre/bedsteforældre så vi var vel ca. 180 personer. Godteposer var som altid sponseret af Dagli’ Brugsen.
 8. Flagalleen har været oppe i forbindelse med konfirmationer sponsoreret af henholdsvis Lollands Bank og Dagli’ Brugsen. SB Service og Værkstedet har ligeledes sponseret flagalleen i anledning af Mors og Fars dag. Desværre missede vi opstilling i forbindelse med åbning af nye butikker/virksomheder (Frisør og Coma) Herudover har der været mindre udlejning.

Efter et par spørgsmål vedrørende medlemstal, springvand og chikaner blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2019 udvisende et underskud på 3.379,13 kr. og en egenkapital på 186.206,89 kr. heraf kontant bankindestående på 20.926,30 kr. Underskuddet skyldes indkøb af nye flag samt indkøb af nye elnet til julebelysning.

Regnskabet taget til efterretning.

Ad 4:

Valg til bestyrelsen – Mogens Christiansen blev genvalgt.

Valg bestyrelsen – Torben Hasling blev nyvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant – Bjarne Ørum Andersen blev genvalgt.

Valg af revisor – Keld Andersen blev genvalgt.

Revisor suppleant – Mogens Rasmussen blev genvalgt.

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt blev der stillet forslag om at medlemmerne adviseres via mail et par dage før generalforsamlingens afholdelse. Vores fremgangsmåde med at fremsendes mail til hvert enkelt medlemmerne i stedet for at annoncere i lokale dagblade om generalforsamlingen afholdelse mødte ingen kritik. Ligeledes blev det foreslået at medlemmerne adviseres pr. mail om hvem der sponserer flagalleen når den opstilles.

Herudover var der livlig talelyst, hvor alle emner vedrørte Lolland Kommunes arrangement i vores lokal-område.   Der blev bl.a. henvist til at der snart ikke kan stå flere blomsterkummer i Maribo og Nakskov, mens vi end ikke kan få en til ”købmandsgrunden”. Den manglende vand på Pelikanen, den manglen opretning af fortov på Maglemose blev på ny diskuteret. Ændring af åbningstider på genbrugspladsen blev berørt. Alt i alt kan det hele koges ned til en massiv protest med de offentlige myndigheders behandling af byerne der ikke lige hedder Maribo eller Nakskov. Det blev foreslået at lokalpressen involveres, hvortil bestyrelsen dog påpegede at det måtte være menige medlemmer der tog sådanne initiativer da bestyrelsen jo også i fremtiden skal forsøge at samarbejde med Lolland Kommune m.fl.

Kl. 19:58 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund