GENERALFORSMALING AFHOLDT 4. APRIL 2019

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   4. APRIL 2019

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2017
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 8 personer inkl. bestyrelsen. Samlet medlemsantal 2018 329 personer og 23 virksomheder.

Efter valg af dirigent foreslog formanden af vi i stilhed mindedes Lone Skou – årets borger 2016 – der afgik ved døden i februar måned 2019, hvilket naturligvis blev efterkommet af de fremmødte.

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. Sct. Hans aften forløb godt, dog var bålet på grund af afbrændingsforbud erstattet af Arne Olesens computerbål. TV2 øst sendte direkte fra arrangementet. Musikken klarede Just Two men der var desværre god plads i det store telt som vi havde lejet af Fuglse Beboerforening. Preben Friis klarede båltalen til UG.
 2. Den 18. oktober var vi på virksomhedsbesøg hos Vin og Velsmag Maribo, Michael Gullits fortalte levende om virksomheden og vi smagte da også på ”varerne”. Der deltog 60 personer.
 3.  Den årlige affaldsindsamling var velbesøgt og efter lidt morgenmad m.v. – sponseret af Dagli’ Brugsen – samlede vi ca. 300 kg. affald ind.
 4. Opsætning og nedtagning af standere mv i forbindelse med julen blev ordnet på rekordtid, hvilket skyldes at vores hjælperkorps sidste år blev udvidet kraftigt. Efter nedtagning var der ølsmagning sponseret af Bent Pawlik og Dagli’ Brugsen. Stor tak til Bent og Poul samt til alle vores hjælpere der i årets løb har givet en hånd med til arrangementerne.
 5. Juleoptoget med Sakskøbing Tambourkorps i spidsen forløb fint – årets borger – Arne Olesen tændte juletræet. Som sædvanligt sponserede Dagli’Brugsen gløgg, æbleskiver og slik til børnene. Suppe var sponseret af Cocotten.
 6. Niels Plys var engageret til juletræsfesten 3. juledag hvor han underholdte de fremmødte i 2 timer. 47 børn deltog sammen med forældre/bedsteforældre så vi var vel ca. 130 personer. Godteposer var som altid sponseret af Dagli’Brugsen.
 7. Flagalleen har været oppe i forbindelse med konfirmationer sponsoreret af henholdsvis Lollands Bank og Dagli’ Brugsen. Herudover har der været mindre udlejning – især til Faldskærmsklubben.

Efter et par spørgsmål blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2018 udvisende et overskudskud på 6.660,29 kr. og en egenkapital på 189.586,02 kr. heraf kontant bankindestående på 24.074,87 kr.

Efter et par spørgsmål blev regnskabet taget til efterretning.

Ad 4:

Valg til bestyrelse

Genvalg til bestyrelsen – Preben Friis og Ole Birkelund.

Suppleant til bestyrelsen – Finn Simonsen blev genvalgt.

Genvalg af revisor – Ellen Hansen blev genvalgt

Revisor suppleant – Mogens Rasmussen blev genvalgt.

Ad 5:

Der var indkommet forslag fra Dorte Hansen angående beplantning ved indfaldsvejene til Holeby i første omgang – og senere i de landsbyer, der var i den gamle Holeby Kommune. Formanden oplyste at han har rettet henvendelse til Lolland kommune desangående, men har endnu ikke fået endeligt svar. Der arbejdes således på sagen. Dog oplyste formanden, at han ikke anser at det kan komme på tale at lave beplantning ved de tidligere landsbyer – dette må sortere under lokale nævn.

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt oplyste formanden at det årlige virksomhedsbesøg i år vil blive erstattet af et besøg hos Faldskærmsklubben torsdag den 23. maj 2019. Borgerforeningen skal alene afholde et mindre beløb i forbindelse med besøget.

Det ringe fremmøde i forbindelse med Sct. Hans aften og børnenes juletræsfest blev ligeledes debatteret, idet man jo må se dels på den økonomiske side ved arrangementerne, men også den ikke ringe arbejdsindsats som lægges for dagen. Bestyrelsen har allerede besluttet at foretage evaluering juletræsfesten primo 2020 og blev opfordret til også at se på Sct. Hans arrangementet.  Samarbejde med andre foreninger dels i Holeby men også i de mindre nabobyer blev ligeledes bragt på banen.

Kl. 19:52 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund