GENERALFORSMALING AFHOLDT 5. MAJ 2015

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT 5. MAJ 2015

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2014
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Frederik Christiansen blev foreslået og valg til dirigent. Han gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 8 personer inkl. bestyrelsen

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. vellykket arrangement i forbindelse med Sank Hans Aften med perfekt bål og flot fyrværkeri samt pænt fremmøde også til fællesspisning. Linda Sommer holdt er rigtig god båltale
 2. flagalleen har været opsat 2 gange i forbindelse med konfirmation ligesom vores telte har været udlejet til Dagli’Brugsen
 3. vi havde hyret Claus Nielsen der i efteråret holdt rigtigt godt foredrag om det gamle Holeby – 81 var mødt op, hvilket er tilfredsstillende.
 4. juleudsmykning med et meget flot og stort optog igennem byen afsluttet med at årets borger (Karen Romme) tændte juletræet, der var doneret af Dorte og Ole Hansen på Sønderhøj. Som sædvanligt efterfølgende traktement sponseret af Dagli’Brugsen
 5. Alice og Co. underholdt børnene 3 juledag.  43 børn deltog sammen med forældre/bedsteforændre. Træet der var et genbrugstræ var desværre krøbet lidt i størrelsen men det rådede godteposer fra Dagli’Brugsen bod på – en tak til Poul er der en god støtte for foreningen.
 6. Endvidere omtalte Mogens den nyligt afholdte ”saml affald ind” hvor der var et flot fremmøde, ligesom kommunens tilplantning med frugttræer på sportspladsen ved Hallen blev berørt.
 7. Slutteligt rettede Mogens en tak til alle der har hjulpet til med de forskellige arrangementer.

Efter et par uddybende spørgsmål blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2014 udvisende et overskud på 5.591,42 kr. og en egenkapital på 180.362,49 kr. heraf kontant bankindestående på 16.362,49 kr.

Der blev ikke stillet spørgsmål blev regnskabet godkendt enstemmigt.

Ad 4:

Valg til bestyrelse

Genvalg til bestyrelsen: Ole Birkelund og Hans Albrektsen

Ny suppleant til bestyrelsen: Bjarne Knudsen

Genvalg af revisor Ellen Hansen

Nyvalg af revisorsuppleant Frederik Christiansen

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt blev foreningens fremtidige investeringer berørt, ligesom regler for juleoptoget bør præciseres over for deltagerne. Der skal foretages ”jordarbejder” vedrørende huller til flagallen og julelysstandere i den østlige ende af byen.

Og til sidst lidt ”småting”.

Kl. 20:20 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således


Formand Mogens Christiansen, Maglemose 11, 4960 Holeby, tlf 54606998 mail: mbc@lollands.net

Kasserer Ole Birkelund, Tjørnevej 2, 4960 Holeby tlf 54606654 mail; birkelund@hanet.dk

Bestyrelsesmedlem Keld Andersen, Bøsserupvej 5, 4960 Holeby tlf 21767796 mail: kupenakke@andersen.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem Hans Albrektsen, Rennebæksvej 3, 4960 Holeby tlf 51743579 ?

Bestyrelsesmedlem Knud Erik Nielsen, Maglemose 33, 4960 Holeby tlf 54606561

Suppleanter: Preben Friis (1 år), Bjarne Knudsen (2 år).

Revisorer: Knud Pedersen (1 år). Ellen Hansen 2 år) Revisorsuppleant: Frederik Christiansen (1 år)