GENERALFORSMALING AFHOLDT 6. APRIL 2017

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   6. APRIL 2017

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2016
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordnen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 10 personer inkl. bestyrelsen

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. Som sædvanligt forløb arrangement i forbindelse med Sank Hans Aften perfekt med fin opbakning fra medlemmer/borgere – Vi havde igen lejet Fuglseteltet på 190 m2 – Bursø Skrot havde sponseret bålet. Fyrværkeren brændte os af, hvorfor vi har besluttet kun at have bål fremover. Dette vil så nok blive tændt lidt tidligere under hensyn til børnene. Just Two underholdte og gjorde det så godt at vi har engageret igen til i år. Lillian Nielsen – årets borger – holdte en flot ”Sct. Hanstale”.
 2. Flagalleen har været opsat 4 gange, ligesom der har været flag ved flyvepladsen.  Vores telte har været udlejet flere gange, men på grund af mandskabsmangel har vi besluttet at afhænde det store telt til til beboerforening Nødebjerg for 2.500 kr. Fremover vil det lille telt især blive opsat i forbindelse med Dagli’ Brugsens arrangementer.
 3. Vi var på virksomhedsbesøg hos Maribo Seed – meget interessant – der deltog 37 personer. Vi vil fremover satse på virksomhedsbesøg, idet andre foreninger tager sig af foredrag.
 4. Købmandsgrunden på hjørnet af Vestervej og Maribovej er nu endelig færdig. Birthe Winther – datter af tidl. ejer – har doneret 5.000 kr., idet hun synes at det er blevet så flot. Kirkestien gennem Holeby Parken er nu blevet drænet af Lolland Kommune. Der mangler nu kun ny belægning.
 5. Juleudsmykning med Sakskøbing Tambourkorps i spidsen forløb fint, flot indsats fra Papiluk og Ridecentret og årets borger – Lone Skou (vennerne) tændte det flotte træ, der var sponseret af Karin og Jørn Andersen Vindtoftevej. Som sædvanligt sponserede Dagli’Brugsen gløgg, æbleskiver og slik til børnene. Suppe var sponseret af Cocotten. Lidt malurt var der dog i bægeret, idet nogle vandaler åbenbart ikke kunne lide udsmykningen – ødelagde 10 tæpper og 20 m kæde – værdi 10.000 kr. Vi prøver nu en allersidste gang.
 6. Niels Plys var engageret til juletræsfesten 3. juledag hvor han underholdte de fremmødte i 2 timer. 59 børn deltog sammen med forældre/bedsteforændre. Træet var i år sponseret af Per Christiansen, Ryttervej 2. Godteposer var som altid sponseret af Dagli’Brugsen
 7. Slutteligt rettede Mogens en tak til alle der har hjulpet til med de forskellige arrangementer.

Efter et par spørgsmål blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2016 udvisende et overskud på 9.828,75 kr. og en egenkapital på 189.651,21 kr. heraf kontant bankindestående på 24.437,21 kr.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 4:

Valg til bestyrelse

Genvalg til bestyrelsen – Ole Birkelund

Da Hans Albrektsen havde meddelt, at han ikke ønskede at forsætte, blev Preben Friis i stedet valgt til bestyrelsen.

Det lykkedes ikke at vælge suppleanter til bestyrelsen – Bjarne Knudsen havde på forhånd meddelt at han ikke ønskede at forsætte.

Genvalg af revisor – Marianne Nielsen.

Det lykkedes heller ikke at vælge en revisor suppleant – Frederik Christiansen havde på forhånd meddelt at han ikke ønskede at forsætte.

Foreningen er således suppleantløs.

Ad 5:

Der var indkommet forslag fra Karen Romme (der dog ikke selv ar til stede på generalforsamlingen) angående Lolland Kommunes planer om at nedrive dele af den gamle skole, herunder gymnastiksalen. Mogens kunne oplyse at han har deltaget i et par møder bl.a. med politikere fra kommunen. Det er vores klare opfattelse at nedrivningen bør undgås. Mogens oplyste ligeledes at han har poienteret overfor foreningerne m.fl., at nu gælder det om at følge op. Tom Rasmussen kunne oplyse at han onsdag den 5.4.2017 havde deltaget i et møde hvor der var blevet nedsat en styregruppe til videre opfølgning. Erhardt Tonnesen var af den klare opfattelse at vi aktivt bør indgå aktivt i (hvilket vi gør i kraft af Tom Rasmussens tilstedeværelse i styregruppen)  protesterne mod den planlagte nedrivning.

Ad 6:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen uændret kontingent 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder.

Ad 7:

Under eventuelt blev bl.a. nedrivningen af skole samt det evige tilbagevende spørgsmål om foreningens holdning til den gamle borgerforening bragt på banen.

Kl. 19:53 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund