EN BY DER STÅR SAMMEN

HOLEBY OG OMEGN

af 2009

BORGERFORENINGEN

EN BY DER STÅR SAMMEN

UDVIKLING

SAMMENHOLD

ENERGI

PLADS TIL ALLE

Ekstraordinær generalforsamling 24. maj kl 19.00 i Holeby hallens cafeteria

EN BY I UDVIKLING

Holeby er en by som er i gang med en forandring, der sker mange ting i og omkring os her.
Holeby ligger mellem Maribo og Rødbyhavn på Lolland
Vi kan tilbyde billige byggegrunde op af nyplantet skov på Flintebjerg
Den gamle skole i Holeby er et aktivt medborgerhus med fællesspisning og kulturaktiviteter.
Vi har skovbørnehave og almindelig børnehave
Sportshal og bredt udsnit af foreninger for alle aldersgrupper.
Skole i Maribo og Rødby
Den gamle sukkerfabrik i Holeby er omdannet til Hotel og Konferencecenter
Vi ligger 1 km fra motorvej E 45
3 km fra den nye tog station der forbinder Danmark med Tyskland
10 minutter kørsel til Rødbyhavn
Europas største byggeprojekt opføres i Rødbyhavn
Femern belt tunnelen
Natur
Holeby Har 3 natur parker
Saksfjedinddæmning ( Hempelfonden)
Søholdtstorskov ( Åge v jensen Fonden)
Maribo søerne Lolland Kommune
Borgerforeningen i Holeby
kontakt.
Erhardt Tonnesen
Tonnesen.holeby@gmail.com

STØT ET GODT INITIATIOV

BLIV MEDLEM AF BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009
 Kontakt 
Erhardt Tonnesen
tlf. 29904759
Tonnesen.holeby@gmail.com

At understøtte initiativer til glæde for borgerne i Holeby by og omegn og evt. påtage sig opgaver, der er til gavn for borgerne i Holeby, og som kan være med til at øge trivslen i Holeby samt gøre Holeby til en by, der viser, hvad vi vil og kan.
PT FORESTÅR BORGERFORENINGEN:
OPSÆTNING JULEUDSMYKNING

OPSÆTNING AF FLAGALLE VED DIV. ARRANGEMENTER
AFHOLDELSE AF SANKT HANSAFTEN I HOLEBYPARKEN
DELTAGELSE I ÅRLIG AFFALDSINDSAMLING
ÅRLIGT KONTINGENT ANDRAGER: 100 KR. FOR PERSONER OG 1.000 KR. FOR VIRKSOMHEDER
Kunne du tænke dig at støtte dette.
Indmeldelsen kan ske  til
 Formand Erhardt Tonnesen  29 90 47 59

Tonnesen.holeby@gmail.com

HOLEBY FJERNVARMEVÆRK

Industrivej 7 4960 Holeby
54 60 61 98
www.holebyfjernvarme.dk

MARIBO/HILLESHÖG APS

Højbygårdvej 31 4960 Holeby
54 46 07 00
info@mariboseed.com
www.mariboseed.com

LOLLANDS BANK

Vestervej 3 4930 Maribo
Tlf. 54921133
www.lollandsbank.dk

JOHNNY JENSEN VÆRKSTEDET

Brygger Nielsensvej 2 4960 Holeby
54 60 60 60
bilrep@mail.dk
www.au2vaerkstedet.dk

TORBENS KØRESKOLE

Bjørnevej 6 4960 Holeby
20 21 04 07
torbenskoreskole@firma.tele.dk
www.torbenskoreskole.dk

Holeby.dk Logo

TANDLÆGE SUSANNE THRANE APS

Skolevej 1 4960 Holeby
54 60 62 08
mail@susannethrane.dk

VIKIMA SEED A/S

Industriparken 9 4960 Holeby
54 60 70 10
vikima@vikima-seed.dk
www.vikima.com

Holeby.dk Logo

MR-CONSULT

Tuekærvej 11 4960 Holeby
54 60 99 98
namr@hanet.dk
www.mr-consult.dk

COMA

Vestervej 3 c 4960 Holeby
54 60 76 11
www.coma-discount.dk

COCOTTEN APS

Østervej 2 4960 Holeby
54 69 10 99
admin@cocotten.dk
www.cocotten.dk

NT Advokatpartnerselskab

Østbanegade 55 2100 København Ø
35 44 70 00
nt@ntadvokater.dk

HVOR ALLE

BESTEMMER

Holeby, er stedet hvor du er med til at skabe hverdagen og fremtiden.
Her er der plads til alle folk, store som små

HVAD SKER DER I HOLEBY

Næste evet

BESTYRELSEN

Erhardt Tonnesen

FORMAND

Sanne Rasmussen

KASSERER

VEDTÆGTER
Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009.

§ 1

Foreningens navn er: Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009

Foreningens hjemsted er: Holeby, Lolland Kommune

§ 2

Foreningens formål er:

– at understøtte initiativer til glæde for borgerne i Holeby og omegnvaretage lokalområdets fælles interesser

– at indgå i samarbejd

– at medvirke til fastholdelse og udvikling af sammenholdet blandt borgerne

– at arbejde for borgerinddragelse

– at varetage lokalområdets fælles interesser

– at indgå i samarbejder, der kan fremme lokalområdets udvikling

– at stille foreningens flagallé til rådighed ved særlige arrangementer

– at foranledige opsætning af julebelysning

§ 3

Medlemmer.

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner samt virksomheder i Holeby og omegn.

Jf. Persondataloven er medlemmernes data begrænset til foreningens ledelse. Alle personoplysninger opbevares forsvarligt og bruges kun i det omfang, der er relevant for foreningen.

§ 4

Kontingent.

Der betales kontingent for medlemskab. Kontingentet opkræves hvert år i januar kvartal. Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5

Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det er kasserens pligt at føre nøje årsregnskab, som godkendes af  2 bilagskontrollanter. Årsregnskab fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling.

§ 6

Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal, og der indkaldes med et varsel på 10 dage ved bekendtgørelse i lokal ugeavis eller i andet lokalt medie.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

G4. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab aflægges af kassereren

4. Valg i henhold til § 7

5. Fastsættelse af kontingent

6. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 30 dage efter at 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen beslutter dette.  Dagsorden offentliggøres i den lokale ugeavis eller i andet lokalt medie samtidig med annoncering af indkaldelsen.. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt stille forslag har ethvert medlem af foreningen medmindre medlemmet er i kontingentrestance. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

§ 7

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges 2-3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan beslutte, at poster som kasserer og sekretær tildeles person udenfor den valgte bestyrelse.

Ved stemmelighed i sager, som bestyrelsen behandler, er formandens stemme afgørende.

På generalforsamlingen vælges 1-2 bestyrelsessuppleanter, som er på valg hvert år. Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant-suppleant, som alle er på valg hvert år. Genvalg til alle poster kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger, indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hvis formand eller kasserer fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand eller ny kasserer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8

Bestyrelsens arbejde.

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der varetager og har ansvaret for de enkelte aktiviteter, som bestyrelsen beslutter at deltage i. Disse arbejdsgrupper udgør en betydelig og vigtig del af foreningens arbejde, og skal være medvirkende til at få så mange engageret i foreningens arbejde som muligt. Arbejdsgrupperne arbejder og fungerer under bestyrelsens ansvar.

§ 9

Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægter kan foretages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 10

Foreningens opløsning.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overdrages til alment velgørende formål i den gamle Holeby Kommune som bestemt af den ophævende generalforsamling.

*******

VEDTAGET på den stiftende generalforsamling d. 16. juni 2009.

ÆNDRINGER vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 11. maj 2010.

ÆNDRINGER vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24. maj 2023.