EN BY DER STÅR SAMMEN

HOLEBY OG OMEGN

af 2009

BORGERFORENINGEN

EN BY DER STÅR SAMMEN

UDVIKLING

SAMMENHOLD

ENERGI

PLADS TIL ALLE

Ekstraordinær generalforsamling 24. maj kl 19.00 i Holeby hallens cafeteria

EN BY I UDVIKLING

Holeby er en by som er igang med en forandring, der sker mange ting i og omkring os her.
Flere og flere finder ud af hvor dejligt det er at bo et sted med højt til himmelen og plads til at være en selv.

STØT ET GODT INITIATIOV

BLIV MEDLEM AF BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009
 

At understøtte initiativer til glæde for borgerne i Holeby by og omegn og evt. påtage sig opgaver, der er til gavn for borgerne i Holeby, og som kan være med til at øge trivslen i Holeby samt gøre Holeby til en by, der viser, hvad vi vil og kan.
PT FORESTÅR BORGERFORENINGEN:
OPSÆTNING JULEUDSMYKNING

OPSÆTNING AF FLAGALLE VED DIV. ARRANGEMENTER
AFHOLDELSE AF SANKT HANSAFTEN I HOLEBYPARKEN
DELTAGELSE I ÅRLIG AFFALDSINDSAMLING
ÅRLIGT KONTINGENT ANDRAGER: 100 KR. FOR PERSONER OG 1.000 KR. FOR VIRKSOMHEDER
Kunne du tænke dig at støtte dette.
Indmeldelsen kan ske på vores hjemmeside Holeby.dk
Eller til
 Formand Erhardt Tonnesen  29 90 47 59

Tonnesen.holeby@gmail.com

TILMELDING

HOLEBY FJERNVARMEVÆRK

Industrivej 7 4960 Holeby
54 60 61 98
www.holebyfjernvarme.dk

MARIBO/HILLESHÖG APS

Højbygårdvej 31 4960 Holeby
54 46 07 00
info@mariboseed.com
www.mariboseed.com

LOLLANDS BANK

Vestervej 3 4930 Maribo
Tlf. 54921133
www.lollandsbank.dk

JOHNNY JENSEN VÆRKSTEDET

Brygger Nielsensvej 2 4960 Holeby
54 60 60 60
bilrep@mail.dk
www.au2vaerkstedet.dk

TORBENS KØRESKOLE

Bjørnevej 6 4960 Holeby
20 21 04 07
torbenskoreskole@firma.tele.dk
www.torbenskoreskole.dk

Holeby.dk Logo

TANDLÆGE SUSANNE THRANE APS

Skolevej 1 4960 Holeby
54 60 62 08
mail@susannethrane.dk

VIKIMA SEED A/S

Industriparken 9 4960 Holeby
54 60 70 10
vikima@vikima-seed.dk
www.vikima.com

Holeby.dk Logo

MR-CONSULT

Tuekærvej 11 4960 Holeby
54 60 99 98
namr@hanet.dk
www.mr-consult.dk

COMA

Vestervej 3 c 4960 Holeby
54 60 76 11
www.coma-discount.dk

COCOTTEN APS

Østervej 2 4960 Holeby
54 69 10 99
admin@cocotten.dk
www.cocotten.dk

NT Advokatpartnerselskab

Østbanegade 55 2100 København Ø
35 44 70 00
nt@ntadvokater.dk

HVOR ALLE

BESTEMMER

Holeby, er stedet hvor du er med til at skabe hverdagen og fremtiden.
Her er der plads til alle folk, store som små

HVAD SKER DER I HOLEBY

Næste evet

BESTYRELSEN

Erhardt Tonnesen

FORMAND

Sanne Rasmussen

KASSERER

VEDTÆGTER

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009.

Foreningens hjemsted er Holeby, Lolland Kommune.

 • 2 Formål

Foreningens formål, er at understøtte initiativer til glæde for borgerne i Holeby by og omegn.

Som opstart overtages forpligtelsen til at forestå og finansiere Julebelysning, samt flagning igennem hovedgaden ved særlige lejligheder.

Foreningen kan stå som forbindelsesled til Lolland Kommune.

Foreningen kan herudover påtage sig opgaver, der er til gavn for borgerne i Holeby, og som kan være med til at øge trivslen i Holeby, og gøre Holeby til en by, der viser, hvad vi vil og kan.

 • 3 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, samt virksomheder i Holeby by og omegn.

 • 4 Kontingent

Der betales kontingent for medlemskab. Kontingentet opkræves hvert år i januar kvartal. Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen.

 • 5 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Årsrapporten opgøres og revideres i overensstemmelse med god regnskabs- og revisionsskik og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Årsrapporten revideres af to af generalforsamlingen udpegede revisorer.

 • 6 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal, og der indkaldes med et varsel på 10 dage, ved bekendtgørelse i lokal ugeavis.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab aflægges af kassereren
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Evt.      

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 30 dage efter at 1/3 af medlemmerne, eller bestyrelsen beslutter det. Dagsorden offentliggøres i den lokale ugeavis samtidig med annoncering af indkaldelsen.

Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt stille forslag har ethvert medlem af foreningen, med mindre medlemmet er i kontingentrestance.

Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. 

 • 7 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

– Formand og kasserer vælges af generalforsamlingenFormandvælges i lige år og kasserer i ulige år.

– To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og et bestyrelsesmedlem i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Herudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen, således at 1 afgår i lige år og en afgår i ulige år. På samme måde vælges 2 revisorer. 1 revisor-suppleant vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden eller kasserer fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand eller ny kasserer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 8 Bestyrelsens arbejde

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der varetager og har ansvaret for de enkelte aktiviteter som bestyrelsen beslutter at deltage i.

Disse arbejdsgrupper udgør en betydelig og vigtig del af foreningens arbejde og skal være medvirkende til at få så mange engageret i foreningens arbejde som muligt. Arbejdsgrupperne arbejder og fungerer under bestyrelsens ansvar.

 • 9 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foretages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

 • 10 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overdrages til alment velgørende formål i den gamle Holeby Kommune som bestemt af den ophævende generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. juni 2009, med senere ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. maj 2010.

Bestyrelsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.