REFERAT AF EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSMALING 26. APRIL 2022

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   26. APRIL 2022

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand subsidiært ophævelse af foreningen

__________________________

  • Valg i henhold til § 7 af 2 bestyrelsesmedlemmer en suppleant, revisor og revisorsuppleant
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

Fremmøde: 28 personer inkl. bestyrelsen

Ad 1:

Marianne Nielsen optog på opfordring af den tidligere formand sit hverv som dirigent. Der blev valgt 2 stemmetællere.

Ad 2:

Marianne efterlyste emner til formandsposten. Erhardt Tonnesen meddelte at han under hensyn situationens alvor gerne ville opstille som formandskandidat. Han begrundede bl.a. sin beslutning med den vanskelige situation som Holeby står i efter en udmelding om eventuel lukning af skole, plejehjem m.v. Ikke uventet blev Erhardt herefter enstemmigt valgt som ny formand.

Ad 3:

Benny Kastrup og Torben Hasling havde på forhånd meddelt a t de modtog genvalg – et ønske der naturligvis blev efterkommet af generalforsamlingen

Suppleant Bjarne Ørum havde på forhånd meddelt at han ikke ønskede genvalg – i stedet blev Jens Christiansen Vestervej 83 Holeby valgt som ny suppleant.

Revisor Keld Andersen blev genvalgt som revisor

Revisorsuppleant Mogens Rasmussen blev ligeledes genvalgt.

Ad 4:

Der var ikke indkommet skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen

Ad 5:

På bestyrelsens vegne foreslog Ole uændret kontingent for 2023 – 100 kr. for personer og 1.000 kr. for virksomheder hvilket blev accepteret af generalforsamlingen.

Ad 6:

Under punktet blev der fra flere sider rettet tak til Mogens Christiansen for de mange år han har været formand. Den nyvalgte formand takkede for valget og meddelte de fremmødte at bestyrelsen (samt Mogens Christiansen) har lovet at støtte ham som formand. Erhardt sagde at hans force nok mest er den politiske side altså kontakt til myndighederne, presse m.fl. Har været til møde i går hvor det er meddelt at Holebys ”bygningsmasse” er for stor, hvorfor man nok kan forvente eventuel lukning/neddrosling af skole og plejehjem ect. Det er vigtigt på disse punkter at fremhæve vores (Holebys) synspunkter over for Lolland Kommune. Der er desværre p.t. alene 106 elever på Holeby skole.

Efter endnu et par indlæg afsluttede Marianne Nielsen  den ekstraordinære generalforsamlingen kl. 19:13

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent
Ole Birkelund