Referat af ordinær generalforsamling afholdt 27. april. 2023

ære medlemmer

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. maj 2023 kl. 19:00 i Holeby Hallens Cafeteria med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af kasserer og menigt bestyrelsesmedlem.
    Såfremt dette ikke lykkes, foreslås en vedtægtsændring således, at bestyrelsesantallet nedsættes fra 5 til 3 og med mulighed for, at der kan indhentes regnskabsmæssig assistance udefra. En sådan ændring vil betyde, at ordlyden i § 7 skal ændres i overensstemmelse hermed.

Referat fra ordinær generalforsamling 27. april 2023

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 27. APRIL 2023

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2022
  4. Valg i henhold til § 7
  5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent
  6. Eventuelt

Ad 1:

Rita Tonnesen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.
Fremmøde 14 stemmeberettigede personer inkl. bestyrelsen.

Samlet medlemsantal 2022: 275 personer og 16 virksomheder.

Ad 2:

Da jeg for 1 år siden blev valgt som ny formand gjorde jeg det klart, at jeg ikke kunne påtage mig de praktiske opgaver, som den tidligere formand udførte. – Det betød, at flere arrangementer og aktiviteter ikke længere blev gjort.

St. Hans blev afholdt, men i en anden form end tidligere. – Der kan selvfølgelig være forskellige holdninger til det, og at tingene kunne være gjort anderledes. Det er vigtigt at melde ud, at St. Hans aften afholdes i fremtiden og af hvem.

Energikrisen Julebelysningen var til diskussion. – Skulle vi være solidariske og spare på energien eller skulle vi fortsætte, som vi plejer? Kompromiset blev, at vi reducerede julebelysningen til hovedgaden og hævede betaling for strøm til husejerne til 100 kr.

Jeg fornemmer, at der stadig er opbakning til at vi skal have julebelysning, men må også sige, at der er behov for en gennemgang af materialet og reparation af nogle lyskæder.

I den sammenhæng kan jeg nævne, at Dagli`Brugsen tilbød at sponsorere et stort julehjerte, som vi skulle lave på historisk værksted. – Men det tilbud valgte de senere at trække tilbage. – Nu er julehjerte under produktion, finansieret af Borgerforeningen efter bestyrelsens beslutning.

Flagallé Jeg har fået oplyst, at Preben Friis ikke længere ønsker at stå for flagalleen. Det er beklageligt, men vi kan alle kun være glade for det arbejde, som han i den forbindelse har udført gennem tiden. Spørgsmålet er så om vi skal fortsætte, og hvem vil påtage sig opgaven? Vi har jo også mistet brugsen som sponsor.

I forbindelse med sidste års generalforsamling gjorde jeg opmærksom på vigtigheden af at Holeby og omegn har behov for et talerør i forhold til myndigheder og virksomheder og til borgerne. – Det har haft betydning!

Møder forvaltningen Jeg har haft div. kontakter til/med forvaltningen omkring Holeby parken, en renovering omkring hovedgaden, nyt venteskur, ny skov ved Vensløkke, borgermøde omkring forventningsafstemning bl.a. vedr. grønne områder, hovedgaden og vejchikanerne.

Høring Solcellepark Jeg har indsendt høringssvar omkring solcelleparken ved industriparken.

Høringssvar Landsbyordingen Så har vi lavet fælles høringsskrivelse omkring lukningen af Holeby Landsbyordning.

Arrangeret bustur til byrådsmøde i Horslunde vedr. punktet om skolelukningerne.

Så deltager jeg i møde omkring fordeling af midler i landbyklyngen sydøst Lolland

Holebyhallen
Så har jeg deltaget i møder omkring Holebyhallens fremtid
Togforbindelse Det var på Borgerforeningens vegne jeg henvendte mig til Bane Danmark vedr. borgermøde om den nye togforbindelse til Rødbyhavn. Mødet blev afholdt i Holeby Hallen, et godt arrangement med stor opbakning fra mange andre borgere end lige her fra byen.

Mindesmærke Erhard Frederiksen Det har været mig en gåde, hvorfor mindesmærket over stifter af den første sukkerfabrik i Danmark, at det står ude ved kartoffelcentralen ved Skovnæs. Det har jeg nu en forklaring på. Rent historisk bør den jo stå, hvor det hele startede, nemlig ved fabrikken i Holeby. Der nu fundet en løsning på gåden, – efter mange skriverier!!!

Mindestøtten står på privat grund, men er ejet af Lolland Kommune, og jeg har på borgerforeningens vegne søgt om at få den flyttet. Det er gjort i samarbejde med de nye ejere af Factory Lodge og Martin Skibsted. –
Og der fundet en placering. – Men næste fase er at få den flyttet.

I forbindelse med høringssvar omkring Holeby Landsbyordning har jeg på borgerforeningens vegne indsendt høringsskrivelse om at man kan flytte nybyggeriet af administrationen for teknisk forvaltning som var påtænkt i det nye hotelbyggeri i Rødbyhavn, – flyt det til Holeby. Hvis skolen ikke bevares, så riv de overskydende bygninger ned, – brug fundamenterne og byg i stedet teknisk forvaltning.

Den nye station ved Holeby Jeg ville ønske at politikkerne i stedet for at tale vore område ned, ville gøre en mere positiv italesættelse af Holebyområdet. F.eks. den nye station, som er et stort plus, – den må gøre os attraktive for bosætning og erhverv, – et aktiv for hele Lolland.

Dagligvarebutik Vi har mistet en af vores dagligvarebutikker som betyder færre arbejdspladser og et mindre vareudbud. Det er min klare overbevisning at vi igen vil se en dagligvarebutik i bygningen. Jeg ved, at der forhandles intens på en løsning.

Som afslutning på min beretning da noget positivt. Vi kan glæde os over, at vi har fået et nyt slagteri med ca. 10 arbejdspladser på Råhave. Genbrugsbutikken lukkede, men i stedet er der kommet en ny butik. Og så er der kommet nye ejer af Factory Lodge den norske hotelkoncern, som vil opføre et nyt hotel med plads til 120 sengepladser.

Kannabisproduktionen Har nu fået sin godkendelser, som betyder en udvidelse af medarbejderstaben.

Medborgerhuset Opbakningen til medborgerhuset fortsætter. Vi skal bruge det og støtte op omkring de initiativer som iværksættes der.

Man skal ikke slutte sin beretning negativt, – det ønsker jeg heller ikke.

MEN jeg er bekymret på Holebys og landdistrikternes vegne!

Det sådan, at der et EU-direktiv på vej som betyder, at alle huse skal energimærkers ved salg.

Efter et par spørgsmål omkring flagalleen, det vigende medlemsantal og hjælpere, mulighed for at nogle bygninger kan huse kommunens tekniske forvaltning samt udmelding omkring en ny dagligvareforretning i Holeby blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2022 udvisende et overskud på 1.485,75 kr. og en egenkapital på 196.959,15 kr. heraf kontant bankindestående på 31.612,55 kr.

Ole oplyste endvidere at bestyrelsen har besluttet at nedskrive følgende aktiver: Flagalle til 6.000 kr., Julebelysning til 10.000 kr. og Motionsredskaber i Holeby Parken til 0 kr.

Efter et par spørgsmål bl.a. omkring foreningens medlemsantal, især virksomheder blev regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 4:

Valg til bestyrelsen. På valg var Ole Birkelund og Tom Christensen, der begge på forhånd havde meddelt at de IKKE modtog genvalg. Ingen af de tilstedeværende ønskede at indtræde som kasserer eller menigt bestyrelsesmedlem, hvorfor dirigenten og de fremmødte stemmeberettigede medlemmer besluttede at afbryde generalforsamlingen med pålæg til bestyrelsen om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Denne afholdes torsdag den 1.6.2023, hvilket dog, jf. bestemmelserne i vedtægtens § 6 (ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden for 30 dage efter beslutningen) er ændret til onsdag den 24. maj 2023 kl. 19:00 i Holeby Hallens Cafeteria med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af kasserer og menigt bestyrelsesmedlem.
Såfremt dette ikke lykkes, foreslås en vedtægtsændring således, at bestyrelsesantallet nedsættes fra 5 til 3 og med mulighed for, at der kan indhentes regnskabsmæssig assistance udefra. En sådan ændring vil betyde, at ordlyden i § 7 skal ændres i overensstemmelse hermed.

Kl. 20:19 afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Dirigent Rita Tonnesen Referent Ole Birkelund

På vegne af

Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009
Erhardt Tonnesen
Formand

www.holeby.dk
Følg os på Facebook
@holeby.dk