REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   5. APRIL 2022

BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSMALING AFHOLDT   5. APRIL 2022

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Valg i henhold til § 7
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 1:

Marianne Nielsen blev foreslået og valg til dirigent. Hun gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev på grund af beskedens fremmøde ikke valgt stemmetællere.

Fremmøde 17 personer inkl. bestyrelsen. Samlet medlemsantal 2021: 300 personer og 22 virksomheder.

Ad 2:

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på:

 1. Vi havde et lidt mindre bål end sædvanligt til Sct. Hans Aften – Poul fra Dagli’Brugsen holdt en meget fin båltale – fremmødet til arrangementet var ok.
 2. Flagalleen har været oppe i forbindelse med konfirmationer sponsoreret af henholdsvis Lollands Bank og Dagli’Brugsen. SB Service og Værkstedet har ligeledes sponseret flagalleen i anledning af Mors og Fars dag.
 3. Julepyntning af byen gav visse problemer, idet træet som var sponseret af Jens Olesen, viste sig at være med 2 stammer – problemet blev løst, men så kom stormen og væltede træet – 36 timer fik vi lov til at se træet med lys på. Arrangementet var som sædvanligt med Sakskøbing Garden i spidsen og Coma og Dagli’Brugsen havde sponseret slik, æbleskiver m.v. Jule- udsmykningen var som sædvanlig flot og stor tak til holdet der forestår opsætning og nedtagning af det hele.
 4. Juletræ for børn måtte igen i år aflyses på grund af Corona.
 5. Affaldsindsamling 2021 indbragte ca. 300 kg affald – 30 personer var mødt op.

Formandens beretning blev uden opklarende spørgsmål taget til efterretning.

Ad 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2021 udvisende et underskud på 3.706,41 kr. og en egenkapital på 195.473,40 kr. heraf kontant bankindestående på 30.172,40 kr.

Efter et par spørgsmål bl.a. omkring foreningens kontante formue og foreningens forsikringsforhold blev regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 4:

Valg til bestyrelsen.

På valg var Mogens Christiansen, Benny Kastrup og Torben Hasling. 2 sidst nævnte havde på forhånd meddelt at de modtog genvalg. Mogens Christiansen havde derimod meddelt at han ikke modtog genvalg, hvorfor der skulle vælges en ny formand. Ingen af de tilstedeværende ønskede denne post, hvorfor dirigenten efter en del debat så sig nødsaget til af afbryde generalforsamlingen med pålæg til bestyrelsen om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Den siddende bestyrelse har efterfølgende jf. bestemmelserne i vedtægtens § 6 vedtaget at afholde ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 kl. 19:00 i Holeby Hallens Cafeteria med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af formand subsidiært opløsning af foreningen.

Kl. 19:38 afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Dirigent

Marianne Nielsen

Referent

Ole Birkelund